میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

پرداخت الکترونیکی حق الزحمه عوامل اجرایی انتخابات

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت