میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

کدینگ عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت