میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

پذیرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت