میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت