میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

شناسایی اتباع مجاز و غیرمجاز با توجه به شناسه بیومتریک

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت