میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور یا تمدید پروانه انجمن های اقلیت های دینی

خدمات سیاسی (احزاب، گروه های سیاسی، انجمن ها و اقلیت های دینی)
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت