میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت