میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور مجوز اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری

سایر
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

صدور مجوز موافقت و تعیین زمان اخذ عوارض نوسازی به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازی و عمران شهری وتوسعه معابر و ایجاد پارکها ، پارکینگ ها، میادین و...

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

صدور مجوز موافقت و تعیین زمان اخذ عوارض نوسازی به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازی و عمران شهری وتوسعه معابر و ایجاد پارکها ، پارکینگ ها، میادین و...

دسترسی به خدمت