میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی در جمهوری اسلامی ایران

سایر
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

این خدمت دربرگیرنده انجام بررسی های لازم به منظور اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی می باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان های فعال در امور پناهندگان از دیگر اقداماتی است که در راستای نظارت بر فعالیت های مربوطه صورت می پذیرد.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

این خدمت دربرگیرنده انجام بررسی های لازم به منظور اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت سازمان های غیر دولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی می باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان های فعال در امور پناهندگان از دیگر اقداماتی است که در راستای نظارت بر فعالیت های مربوطه صورت می پذیرد.

دسترسی به خدمت