میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

صدور مجوز احداث بازارچه های مرزی و فعالسازی بازارچه های غیرفعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان

سایر
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

خدمت مذکور در جهت بررسی پیشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصمیمات مورد نیاز به منظور احداث یا فعال¬سازی بازارچه¬های غیر¬فعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان بوده و به لحاظ اقتصادی در مناطق مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده، در اختیار استانداری ذیربط قرار داده می شود.

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

خدمت مذکور در جهت بررسی پیشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصمیمات مورد نیاز به منظور احداث یا فعال¬سازی بازارچه¬های غیر¬فعال یا نیمه فعال و تعاونی های مرزنشینان بوده و به لحاظ اقتصادی در مناطق مربوطه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. نتیجه نهایی تصمیمات اتخاذ شده، در اختیار استانداری ذیربط قرار داده می شود.

دسترسی به خدمت