میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری

رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت