میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

ارائه سرویس به استعلامات مراجع استعلامی

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

عنوان فایل
شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت