میز خدمت الکترونیک استانداری خوزستان

اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
061-33364666

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت